Polityka prywatności

Regulamin korzystania z portalu internetowego www.dramatyczny.pl

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Internetowy portal Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku prowadzony jest w domenie dramatyczny.pl.

2. Administratorem portalu jest Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, 15-080 Białystok, ul. Elektryczna 12, NIP 542-020-78-22, tel. 85 74 99 196 We wszelkich sprawach związanych z obsługą techniczną i infrastrukturą Portalu, kontakt z Administratorem odbywa się przez pocztę elektroniczną na adres pzuk@dramatyczny.pl Administrator odpowiada na maile w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych z zastrzeżeniem odrębności wynikających z postępowań reklamacyjnych, o których mowa w pkt. VI Regulaminu.

3. Osoba korzystająca z portalu zobowiązana jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu. Korzystanie z portalu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

4. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem portalu w formie, umożliwiającej zapoznanie się z jego treścią, w tym umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie, w tym wydrukowanie.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą oraz działaniami lub zaniechaniami Użytkowników lub osób trzecich niezgodnymi z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminem.

6. Administrator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z portalu. Z przyczyn niezależnych od Administratora, w szczególności ze względów technicznych, Administrator zastrzega sobie prawo czasowego wstrzymania funkcjonowania portalu.

 

II. DEFINICJE

Przez użyte w Regulaminie określenia rozumie się:

1. Administrator (zwany dalej także Teatrem) – podmiot prowadzący i zarządzający portalem, tj. Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, 15-080 Białystok, ul. Elektryczna 12, NIP 542-020-78-22.

2. Użytkownik – podmiot korzystający z portalu, w tym klient Administratora nabywający bilety oferowane przez Teatr za pośrednictwem portalu www.dramatyczny.pl jako Kupujący

3. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami

4. Portal – strona internetowa dostępna pod adresem www.dramatyczny.pl, wraz z systemem informatycznym, włącznie z jego funkcjami i narzędziami służącymi m.in. do zawierania Umów Sprzedaży oraz interfejsem Portalu.

5. Materiały – informacje i wszelkie formy wypowiedzi, w tym słowne, graficzne lub fotograficzne, w tym będące utworami w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1191.).

6. Serwis – serwis internetowy, który jest prowadzony przez Dotpay sp. z o. o. pod adresem strony internetowej www.dotpay.pl.

7. Transakcja – wpłaty pieniężne Użytkownika dokonywane za pośrednictwem Serwisu jako cena za bilety nabyte za pośrednictwem strony internetowej www.dramatyczny.pl.

8. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.

9. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000).

10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 683).

 

III. PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

1. Teatr zobowiązuje się do świadczenia usługi drogą elektroniczną w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Portalu. Użytkownik w każdej chwili może zakończyć korzystanie z Usługi poprzez zakończenie korzystania z Portalu. Zakończenie korzystania z Usługi pozostaje bez wpływu na zawarte umowy sprzedaży, które podlegają wykonaniu i obligują Teatr i Kupującego do wykonania zobowiązań wynikających z tych umów.

3. Udostępniając Portal Administrator umożliwia:

a) bezpłatne zapoznanie się przez Użytkownika z udostępnionymi Materiałami (repertuarem, artykułami, fotografiami, grafikami, reklamami, itp.),

b) bezpłatne zamówienie „newslettera”,

c) nabycie biletów na przedstawienia z oferty Administratora.

4. Rozpoczęcie korzystanie z Portalu bez rejestracji umożliwia jedynie zapoznanie się z Materiałami udostępnionymi przez Administratora w celach poglądowych

5. Zamówienie „newslettera” wymaga podania Administratorowi adresu poczty elektronicznej. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na „newsletter” Administrator prześle na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej link aktywacyjny, którego kliknięcie w terminie 72 godzin będzie jednoznaczne z potwierdzeniem zamówienia „newslettera”. „Newsletter” będzie przesyłany na podany adres do czasu odwołania zamówienia „newslettera”.

6. Administrator umożliwia nabycie biletu(ów) z oferty Teatru na warunkach wskazanych w Zasadach Sprzedaży Biletów (rozdział V)

7. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, m.in. poprzez użycie określonego, zgodnego i kompatybilnego z Portalem oprogramowania lub urządzeń,

b) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie na Portalu niezamówionej informacji handlowej,

c) korzystania z Portalu zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem, w tym niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

d) korzystania z Portalu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników.

8. Administrator umożliwia korzystania z Materiałów zamieszczonych na Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego i w celu zamawiania „newslettera” oraz w celu zawierania i wykonania Umów Sprzedaży. Wykorzystywanie w innym zakresie Materiałów należących do Administratora lub osób trzecich jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie uprzedniej, wyraźnej zgody Administratora lub ich właściciela.

9. Portal może zawierać odnośniki reklamowe przenoszące Użytkowników do innych witryn internetowych. Jeśli Użytkownik kliknie w odnośnik i opuści Portal, wówczas Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i bezpieczeństwo Użytkownika podczas korzystania z tej strony.

 

IV. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z PORTALU

Do korzystania z Portalu wymagany jest:

a) dostęp do Internetu,

b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa,

c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli,

d) aby złożyć zamówienie na „newesletter” bądź zakupić bilet z oferty Administratora, Kupujący musi posiadać pocztę elektroniczną.

 

V. ZASADY SPRZEDAŻY BILETÓW

1. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Teatrem zostaje zawarta w przypadku spełnienia wszystkich poniżej wymienionych warunków:

a) złożenia przez Kupującego zamówienia on-line,

b) uiszczenia przez Kupującego zapłaty elektronicznym przelewem bankowym on-line (eprzelewem) lub kartą kredytową,

c) otrzymania przez Kupującego od Teatru potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.

2. Złożenie przez Kupującego zamówienia w systemie on-line może nastąpić do 24 godzin przed terminem danego spektaklu.

3. Przy każdorazowym logowaniu w systemie on-line można kupić maksymalnie 10 biletów.

4. Ceny biletów oferowanych przez Teatr zawierają podatek VAT.

5. W systemie sprzedaży biletów on-line jest możliwość zakupu:

– biletu normalnego;
– biletu ulgowego;
– biletu studenckiego.

6. Przy zakupie biletów on-line płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego (eprzelewu) lub kartą kredytową.

7. Płatności za bilety obsługuje Dotpay sp. z o., która jest administratorem danych osobowych osób dokonujących płatności za pośrednictwem tego systemu.

8. Złożone zamówienie powinno być opłacone w 45 minut. Po bezskutecznym upływie tego czasu, zamówienie zostanie anulowane.

9. Kupujący realizuje transakcję poprzez e-przelew oraz karty płatnicze na konto serwisu, w następujący sposób:

a) Kupujący wybiera formę płatności z dostępnych w serwisie: e-przelew lub karta płatnicza,

b) Kupujący jest zobowiązany umieścić identyfikator Transakcji w tytule przelewu bankowego wykonywanego na konto bankowe Serwisu pod rygorem niezrealizowania danej płatności; Kupujący winien zachować unikalny identyfikator Transakcji dla celów kontroli stanu tej płatności;

c) każda wpłata dokonana na jedno z kont bankowych Serwisu jest dedykowana na realizację wyłącznie tej Transakcji, której identyfikator został wprowadzony jako tytuł wpłaty;

d) po dokonaniu przez Kupującego wpłaty, Serwis niezwłocznie potwierdza w banku wykonanie płatności;

e) niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności Serwis informuje Kupującego i Teatr o poprawnym wykonaniu płatności;

f) w przypadku płatności e-transferem obsługa każdego z wykazanych banków może być okresowo wyłączana w Serwisie, w szczególności w okresie przerw w przekazywaniu przelewów między kontami wewnętrznymi danego banku, a także w okresach niedostępności konta Serwisu w takim banku poprzez Internet.

10. Bilety pozostają własnością Teatru do czasu odnotowania przez Teatr potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Kupującego.

11. Zakupiony on-line bilet zostanie dostarczony w formie elektronicznej na wskazany adres poczty elektronicznej, w postaci załącznika PDF. Bilet należy wydrukować we własnym zakresie i okazać go przy wejściu na wydarzenie. Do wydrukowania biletu w formacie PDF niezbędna jest instalacja darmowego oprogramowania Adobe Acrobat Reader. Do wydruku należy używać białego papieru w formacie A4 tak, aby wydrukowane kody były dobrze widoczne. Bilet można również zrealizować poprzez jego okazanie na ekranie urządzenia mobilnego (tablet, telefon komórkowy).

12. W przypadku nieodbycia się spektaklu z przyczyn leżących po stronie Teatru, Teatr zwraca pieniądze za kupione bilety.

13. Zwroty biletów, w przypadku rezygnacji Kupującego, mogą nastąpić jedynie w Kasie znajdującej się w siedzibie Teatru, najpóźniej w dniu poprzedzającym spektakl, na który Użytkownik kupił bilet(y).

14. Warunkiem dokonania zwrotu pieniędzy za bilet jest przedstawienie oryginalnego biletu(ów) wstępu, wraz z paragonem fiskalnym.

 

VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących funkcjonowania Portalu, w szczególności realizacji usług, w formie pisemnej na adres: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, 15-080 Białystok, ul. Elektryczna 12 bądź w formie elektronicznej na adres sekretriat@dramatyczny.pl .

2. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące osobę składającego reklamację, w szczególności imię i nazwisko (firmę), adres oraz dokładny opis podstawy reklamacji.

3. Reklamacja szczególności może dotyczyć:

a) nieprawdziwych informacji,

b) błędów w repertuarze,

c) błędnie działającego systemu zapisów do „newslettera”,

d) błędnie działającego systemu sprzedaży biletów.

4. Administrator zobowiązuje się do wysłania odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

5. Teatr informuje, iż zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy o prawach konsumenta w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.

 

VII. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu RODO jest Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, 15-080 Białystok, ul. Elektryczna 12, tel. 85 74 99 196, adres poczty elektronicznej sekretariat@dramatyczny.pl.

2. Teatr przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in. zgodnie z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych. Dane Użytkowników przetwarzane są legalnie, adekwatnie w stosunku do celów przetwarzania, przez niezbędny do tego czas, przy wykorzystaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, dla zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiadającego ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie i ochrona danych osobowych Użytkowników były dokonywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych.

3. Wszystkie dane podane przez Użytkownika są automatycznie szyfrowane przed transmisją do Teatru bezpiecznym szyfrem i przetwarzane w warunkach poufności.

4. Inspektor Ochrony Danych powołany przez Teatr jest dostępny pod adresem email: iod@dramatyczny.pl, nr telefonu 85 74 99 198

5. Administrator gromadzi dwa rodzaje informacji:

a) dane osobowe podawane dobrowolnie przez Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej, poprzez formularz zamówienia, formularz zapisu na newsletter, za pomocą telefonu – wyłącznie wówczas, gdy Użytkownik chce takie dane przekazać np. w celu otrzymania oferty, zapisu na newsletter lub złożenia zamówienia. Za pomocą tych środków przekazywane są dane jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania, dane niezbędne do realizacji płatności za zamówienie czy wystawienia faktury,

b) dane uzyskiwane automatycznie podczas korzystania z Usługi (Cookies); przetwarzanie danych zbieranych automatycznie reguluje Polityka Cookies (Rozdział VIII),

6. Dane Użytkowników Portalu podane przez nich dobrowolnie przetwarzane są w jednym lub kilku poniższych celach:

a) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży biletów na przedstawienia z oferty Teatru oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO,

b) wykonania bezpłatnej usługi „newslettera” – na podstawie dobrowolnie wyrażonej w tym celu oddzielnej zgody Użytkownika – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

7. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów lub na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych

8. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia zobowiązania, nie krócej niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy dotyczący tego zobowiązania, a w przypadku „newslettera” – do czasu cofnięcia zgody.

10. Użytkownicy maja prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje im również prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i może być warunkiem zawarcia umowy; podanie danych osobowych jest dobrowolne; odmowa podania danych może skutkować niezawarciem umowy (dotyczy zamówień on-line, „newslettera” lub innych z rozliczeniem fakturą).

12. Użytkownicy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

13. Dane Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przy podejmowaniu decyzji, w tym nie będą profilowane.

 

VIII. POLITYKA „COOKIES”

1. Administrator informuje, że podczas korzystania z Portalu dane dotyczące Użytkownika zbierane są również automatycznie (pliki „cookies”). Administrator wykorzystuje mechanizm plików „cookies”, w czasie gdy Użytkownik korzysta Portalu.

2. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte na stronach internetowych Portalu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera (Użytkownik jest anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska Użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze Użytkownika, które serwer Administratora może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera Użytkownika.

3. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Portalu. Administrator może także umieszczać pliki „cookies” w celu monitorowania ruchu Użytkowników w Portalu, a także pomiędzy Portalem a współpracującymi z Administratorem innymi serwisami internetowymi.

4. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele przeglądarek internetowych, zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej.

5. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego.

6. Wyłączenie opcji akceptowania plików „cookies” przez Użytkownika w swojej przeglądarce (zablokowanie, monitowanie), może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych Usług świadczonych przez Administratora.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W zakresie nieuregulowanym przez Regulamin należy stosować odpowiednie przepisy prawa polskiego.

2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Teatrem, a Użytkownikiem będącym konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

3. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Teatr jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii Europejskiej, zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Teatrem, a Kupującym nie będącym konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Teatru.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, a także prawo zmiany treści, interfejsu i funkcji Portalu (w tym w zakresie możliwości korzystania z poszczególnych funkcji) bez konieczności powiadamiania Użytkownika. Teatr zastrzega sobie również wyłączne prawo do zamieszczania i decydowania o zamieszczaniu na Portalu treści o charakterze reklamowym.

6. Informacja o zmianie Regulaminu będzie publikowana na bieżąco na stronie głównej www.dramatyczny.pl.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 sierpnia 2018 r.