DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Archiwum Cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://archiwum.dramatyczny.pl/.

 

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– brak tekstu alternatywnego w obiektach graficznych,

– niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,

– niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,

– niektóre elementy powodują utrudnienia w obsłudze serwisu przy pomocy samej klawiatury.

 

Zależy nam, aby każdy użytkownik miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z Wytycznymi dotyczącymi dostępności stron internetowych (WCAG 2.1). Dlatego też prowadzimy prace nad dostosowaniem witryny w zakresie ulepszenia jej dostępności. Dużo treści na stronie oraz ograniczenia finansowe wpływają na termin realizacji dostępności. Przepraszamy Państwa za wszelkie niedogodności. Planujemy dostosować naszą stronę tak szybko, jak to tylko możliwe.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-01

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przed podmiot publiczny.

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku zastrzega sobie prawo do niedostępności serwisów w związku z pracami konserwacyjnymi bądź awarią serwera, albo na skutek zaplanowanych prac modernizacyjnych systemów zarządzania treścią.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Żuk, pzuk@dramatyczny.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 693 392 361. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

Archiwum Cyfrowe Teatru Dramatycznego, ul. Elektryczna 12, 15-080 Białystok

Archiwum Cyfrowe mieści się w budynku Teatru, który znajduje się w centrum miasta. Do głównego wejścia – od strony Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego – prowadzą schody. Wejście przeznaczone dla widzów.

Wejście od ulicy Elektrycznej przeznaczone jest dla pracowników Teatru i ze względu na strome i wąskie schody, nie jest ono dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

W związku z rozpoczęciem remontu Teatru przez najbliższy czas będzie on niedostępny dla widzów (budynek przy ul. Elektrycznej 12).

Tymczasowa siedziba Teatru (część administracyjna) znajduje się przy ul. Branickiego 15. Przy wejściu do budynku znajduje się kilka stopni. Brak pochylni i podjazdu. W środku nie ma windy. Ze względu na architekturę budynek jest trudno dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

Osoba ze szczególnymi potrzebami, która chce zrealizować sprawę, zgłasza się do sekretariatu (nr telefonu: 519 170 851 podany jest na drzwiach wejściowych), którego pracownik wychodzi i pomaga załatwić sprawę.

Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego (519 170 851) lub mailowego  (sekretariat@dramatyczny.pl, archiwum@dramatyczny.pl).

Zgodnie z Art. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) osoby niepełnosprawne mają prawo wstępu z psem asystującym do siedziby głównej Teatru oraz do budynku administracyjnego.